MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

zápis do ZŠ

OZNAM O POVINNOM ZÁPISE ŽIAKOV DO PRVÝCH ROČNÍKOV ZŠ

 

v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách vyhlásil zriaďovateľ MÚ BA Dúbravka

 

Zápis žiakov do prvých ročníkov ZŠ v dňoch 16. a 17.4. 2019 od 15.00 - 18.30 h.

ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Dúbravka

 

 

Zápisu sa zúčastnia všetky deti, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia 6 rokov.

K zápisu si rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa prinesie :

- občiansky preukaz

- rodný list dieťaťa

- v prípade postihnutia aj potvrdenie o zdravotnom stave