MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Oznamy

MATERSKÁ ŠKOLA GALBAVÉHO č. 5, 841 01 BRATISLAVA

 

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov

Riaditeľka materskej školy na základe pokynov zriaďovateľa vyhlasuje

 

Z Á P I S

do materskej školy na školský rok 2018/2019

 

v čase od 01.04.2018

Čítať viac »

OZNAM O POVINNOM ZÁPISE ŽIAKOV DO PRVÝCH ROČNÍKOV ZŠ

 

v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách vyhlásil zriaďovateľ MÚ BA Dúbravka

 

Zápis žiakov do prvých ročníkov ZŠ v dňoch 16. a 17.4. 2019 od 15.00 - 18.30 h.

Čítať viac »

Oznam o zvýšení poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ

 

Vážení rodičia, s účinnosťou od 10. októbra 2013 rozhodol zriaďovateľ MÚ Dúbravka o zmene výšky poplatku za materské školy nasledovne : 

- na nezaopatrené dieťa s trvalým pobytom v Dúbravke : 25€

- na nezaopatrené dieťa s trvalým pobytom mimo Dúbravky : 30€

 

 

Čítať viac »

Vážení rodičia!

 

Dňa 12.9. 2018 sa na schôdzi ZRŠ odsúhlasili nasledovné poplatky:

Pranie 20 €
ZRŠ   40 €

+ dobrovoľný príspevok na hračky a aktivity detí

Čítať viac »

POZOR ZMENA !!!

 

Vážení rodičia,

s platnosťou od 1.11. 2011 sa mení výška stravnej jednotky z 1,19€ na 1,27€ (cena zahŕňa desiatu 0,30€, obed  0,72€ a olovrant 0,25€)

Čítať viac »

 Vážení rodičia,

 

naša materká škola aj tento školský rok 2018/2019 organizuje výuku anglického jazyka. Angličtinu vyučuje skúsená lektorka Mgr. Šimončičová, poplatok za  jeden polrok t.j. 30 vyučovacích hodín je 90€.

Vyučovanie začína 1. 10.2018

Ostatné informácie o priebehu a organizácii krúžku nájdete na nástenke v materskej škole.

Čítať viac »

Vážení rodičia,

centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Fedákova 3, v Dúbravke, každoročne realizuje diagnostiku školskej zrelosti vašich detí. V prípade, že máte záujem o posúdenie školskej zrelosti vášho dieťaťa, môžete si dohodnúť termín telefonicky na tel. čísle :

02/ 6446 1467 alebo 02/ 6428 8090

 

Čítať viac »
Syndikovať obsah